Who married Zhu Shi(Wife of Wangzhaolin)?

Wang Zhaolin married Zhu Shi(Wife of Wangzhaolin) .

Zhu Shi(Wife of Wangzhaolin)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Zhaolin

Description to be added soon.