Who married Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin )?

Shi Baoji married Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin ) .

Wei Xianxin married Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin ) .

Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin )

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Shi Baoji

Description to be added soon.
 
 

Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin )

 
Wedding Rings

Wei Xianxin

Description to be added soon.
 
 

Siblings of Zhao Shi(wife Of Wei Xian Xin ) and their spouses: