Who married Zhao Shi(Wife of Du Long)?

Du Long married Zhao Shi(Wife of Du Long) .

Zhao Shi(Wife of Du Long)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Du Long

Description to be added soon.