Who married Zhang Shi(zhao Tingmei Wife)?

Zhao Tingmei married Zhang Shi(zhao Tingmei Wife) .

Zhang Shi(zhao Tingmei Wife)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhao Tingmei

Description to be added soon.