Who married Zhang Shi(wife Of Yuqianji)?

Yu Qian married Zhang Shi(wife Of Yuqianji) .

Zhang Shi(wife Of Yuqianji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yu Qian

Description to be added soon.