Who married Yuan Shi(Wife of Xushike)?

Xu Shike married Yuan Shi(Wife of Xushike) .

Yuan Shi(Wife of Xushike)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xu Shike

Description to be added soon.