Who married Yang Shi(Daughter of Yang Shou Yu)?

Dugu Mou married Yang Shi(Daughter of Yang Shou Yu) .

Yang Shi(Daughter of Yang Shou Yu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Dugu Mou

Description to be added soon.