Who married Xu Shi(Wife of Zhengjiong)?

Zheng Jiong married Xu Shi(Wife of Zhengjiong) .

Xu Shi(Wife of Zhengjiong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zheng Jiong

Description to be added soon.