Who married Xu Shi(wife Of Yufengjie)?

Yu Fengjie married Xu Shi(wife Of Yufengjie) .

Xu Shi(wife Of Yufengjie)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yu Fengjie

Description to be added soon.