Who married Xu Shi(Wife of Yufengjie)?

Yu Fengjie married Xu Shi(Wife of Yufengjie) .

Xu Shi(Wife of Yufengjie)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yu Fengjie

Description to be added soon.