Who married Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)?

Fan Xiyan married Xu Shi(Wife of Fanxiyanji) .

Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Fan Xiyan

Description to be added soon.