Who married Wang Shi(Wife of Sunxu)?

Sun Xu married Wang Shi(Wife of Sunxu) .

Wang Shi(Wife of Sunxu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Sun Xu

Description to be added soon.