Who married Wang Shi(Wife of Qiudu)?

Qiu Du married Wang Shi(Wife of Qiudu) .

Wang Shi(Wife of Qiudu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Qiu Du

Description to be added soon.