Who married Wang Shi(Wife of Liruiji)?

Li Rui married Wang Shi(Wife of Liruiji) .

Wang Shi(Wife of Liruiji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Li Rui

Description to be added soon.