Who married Wang Shi(Wife of Linzhen)?

Lin Zhen married Wang Shi(Wife of Linzhen) .

Wang Shi(Wife of Linzhen)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Lin Zhen

Description to be added soon.