Who married Wang Shi(Wife of Liduancheng)?

Li Duancheng married Wang Shi(Wife of Liduancheng) .

Wang Shi(Wife of Liduancheng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Li Duancheng

Description to be added soon.