Who married Wang Shi(Wife of Jingyingchun)?

Jing Yingchun married Wang Shi(Wife of Jingyingchun) .

Wang Shi(Wife of Jingyingchun)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Jing Yingchun

Description to be added soon.