Who married Wang Shi(Wife of Jidatong)?

Ji Datong married Wang Shi(Wife of Jidatong) .

Wang Shi(Wife of Jidatong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Ji Datong

Description to be added soon.