Who married Tian Shi(Wife of Jiawenxing)?

Jia Wenxing married Tian Shi(Wife of Jiawenxing) .

Tian Shi(Wife of Jiawenxing)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Jia Wenxing

Description to be added soon.