Who married Sun Shi(Wife of Gecongshiji)?

Ge Congshi married Sun Shi(Wife of Gecongshiji) .

Sun Shi(Wife of Gecongshiji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Ge Congshi

Description to be added soon.