Who married Lv Shi(Wife of Zhengyue)?

Zheng Yue married Lv Shi(Wife of Zhengyue) .

Lv Shi(Wife of Zhengyue)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zheng Yue

Description to be added soon.