Who married Liu Shi(Wife of Zhangxiyin)?

Zhang Xiyin married Liu Shi(Wife of Zhangxiyin) .

Liu Shi(Wife of Zhangxiyin)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Xiyin

Description to be added soon.