Who married Liu Shi(Wife of Yangjiuze)?

Yang Jiuze married Liu Shi(Wife of Yangjiuze) .

Liu Shi(Wife of Yangjiuze)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yang Jiuze

Description to be added soon.