Who married Liao Shi(Wife of Hushiaoji)?

Hu Shiao married Liao Shi(Wife of Hushiaoji) .

Liao Shi(Wife of Hushiaoji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Hu Shiao

Description to be added soon.