Who married Li Shi(Wife of Xiaoqixiu)?

Xiao Qixiu married Li Shi(Wife of Xiaoqixiu) .

Li Shi(Wife of Xiaoqixiu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xiao Qixiu

Description to be added soon.