Who married Li Shi(Wife of Miuxuan)?

Miu Xuan married Li Shi(Wife of Miuxuan) .

Li Shi(Wife of Miuxuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Miu Xuan

Description to be added soon.