Who married Li Shi(Chen Zhizhong wife)?

Chen Zhizhong married Li Shi(Chen Zhizhong wife) .

Li Shi(Chen Zhizhong wife)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Chen Zhizhong

Description to be added soon.