Who married Jiao Shi(Wife of Zhangai)?

Zhang Ai married Jiao Shi(Wife of Zhangai) .

Jiao Shi(Wife of Zhangai)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Ai

Description to be added soon.