Who married Jiang Shi(hu Shunzhi Wife)?

Hu Shunzhi married Jiang Shi(hu Shunzhi Wife) .

Jiang Shi(hu Shunzhi Wife)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Hu Shunzhi

Description to be added soon.