Who married Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)?

Wang Mou married Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing) .

Wang Wen married Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing) .

Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Mou

Description to be added soon.
 
 

Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)

 
Wedding Rings

Wang Wen

Description to be added soon.