Who married Hou Shi(Wife of Qiaochengzhaoji)?

Qiao Chengzhao married Hou Shi(Wife of Qiaochengzhaoji) .

Hou Shi(Wife of Qiaochengzhaoji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Qiao Chengzhao

Description to be added soon.