Who married Gui Tinggui?

Ji Shi(Wife of Guitingguiji) married Gui Tinggui .

Shao Shi(Wife of Guitinggui) married Gui Tinggui .

Gui Tinggui

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Ji Shi(Wife of Guitingguiji)

Description to be added soon.
 
 

Gui Tinggui

 
Wedding Rings

Shao Shi(Wife of Guitinggui)

Description to be added soon.