Who married Gao Shi(Daughter of Gao Sui)?

Guo Weizhi married Gao Shi(Daughter of Gao Sui) .

Gao Shi(Daughter of Gao Sui)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Guo Weizhi

Description to be added soon.