Who married Fu Shi(Wife of Xiongxigu)?

Xiong Xigu married Fu Shi(Wife of Xiongxigu) .

Fu Shi(Wife of Xiongxigu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xiong Xigu

Description to be added soon.