Who married Feng Shi(Wife of Liuqiao)?

Liu Qiao married Feng Shi(Wife of Liuqiao) .

Feng Shi(Wife of Liuqiao)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Qiao

Description to be added soon.