Who married Chen Shi(Wife of Pu Shi Dao )?

Pu Shidao married Chen Shi(Wife of Pu Shi Dao ) .

Chen Shi(Wife of Pu Shi Dao )

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Pu Shidao

Description to be added soon.