Who married Bian Jian?

Song Shi(Wife of Bian Jian) married Bian Jian .

Bian Jian

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Song Shi(Wife of Bian Jian)

Description to be added soon.
 
 

Father of Bian Jian and his spouses: