Who married An Shi(Wife of Zhao Gong Bin )?

Zhao Gongbin married An Shi(Wife of Zhao Gong Bin ) .

An Shi(Wife of Zhao Gong Bin )

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhao Gongbin

Description to be added soon.